AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

Spis treści

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Obowiązujące prawo
 9. jurysdykcja
 10. Alternatywne rozwiązywanie sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej „OWH”) BCS UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) (dalej „sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) zawiera ze sprzedawcą sprzedawca zamyka towary wystawione w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków klienta jest niniejszym sprzeczne, o ile nie uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samodzielna działalność zawodowa. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2) zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Whalen Wufor diebot.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia u klienta jest wiarygodne, lub
 • przez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp do towaru, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest związany oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”) , z zastrzeżeniem Warunków użytkowania PayPal, można przeglądać pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – zgodnie z warunkami i warunki płatności bez konta PayPal pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta już w momencie, w którym klient kliknie przycisk kończący proces składania zamówienia.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Dalsze udostępnianie treści umowy przez sprzedającego nie ma miejsca. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.6 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy we wprowadzonych danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, która służy do powiększania wyświetlania na ekranie. Klient może poprawiać swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki i angielski.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do wycofania

3.1 Konsumenci na ogół mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

3.3 Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Obejmują one na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki importowe (np. Cła). Takie koszty mogą również powstać w związku z przelewem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

5) Warunki dostawy i dostawy

5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy. W odróżnieniu od tego, przy wyborze metody płatności PayPal decyduje adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów zwrotu, jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązują postanowienia zawarte w polityce anulowania sprzedawcy.

5.3 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedawca z wyprzedzeniem zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot ma wadę, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2 Klient proszony jest o reklamację dostawcy dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Obowiązujące prawo

8.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse der Europäisse zum.

9) Jurysdykcja

Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna na podstawie prawa publicznego lub specjalny fundusz na podstawie prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedającego. Jeśli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, miejscem prowadzenia działalności sprzedawcy jest wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym przypadku uprawniony do wezwania sądu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów

10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.