Obchodné podmienky

Podmienky s informácií o zákazníkoch

Obsah

 1. rozsah
 2. záver
 3. odňatia
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Dodacie a prepravné podmienky
 6. výhrada vlastníctva
 7. Zodpovednosť za vady (záruka)
 8. Rozhodné právo
 9. jurisdikcie
 10. Alternatívne riešenie sporov

1) Rozsah

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) BCS UG (obmedzená zodpovednosť) (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) s predávajúcim vo vzťahu k predávajúci zavrie tovar zobrazený vo svojom internetovom obchode. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka je týmto v rozpore, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie sú väčšinou ani komerčným, ani nezávislou odbornou činnosťou. Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo právne partnerstvo, ktoré pri uzatváraní právnych transakcií vykonávajú svoju obchodnú alebo samostatnú odbornú činnosť.

2) Záver

2.1 Popisy produktov obsiahnuté v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Zákazník môže ponuku predložiť pomocou online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a vykonaní procesu elektronickej objednávky zákazník predloží právne záväznú ponuku zmluvy týkajúcej sa tovaru v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončuje proces objednávky.

2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,

 • zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom) zákazníkovi, v takom prípade je prijatie potvrdenia objednávky u zákazníka rozhodujúce, alebo
 • - dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, v takom prípade je rozhodujúci prístup tovaru k zákazníkovi, alebo -
 • požiadaním zákazníka, aby zaplatil po predložení objednávky.

Ak existuje niekoľko vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára v čase, keď nastane prvá z vyššie uvedených alternatív. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume odoslania ponuky zákazníkom a končí piatym dňom po odoslaní ponuky. Ak predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky, v dôsledku čoho už zákazník nie je viazaný svojím vyhlásením o úmysle.

2.4 Ak si vyberiete spôsob platby, ktorý ponúka PayPal, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len: „PayPal“) , v súlade s podmienkami používania PayPal, si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo – ak zákazník nemá účet PayPal – podľa podmienok a podmienky pre platby bez PayPal účtu na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak zákazník zaplatí spôsobom platby ponúkaným spoločnosťou PayPal, ktorý je možné zvoliť v procese online objednávky, predávajúci vyhlasuje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník klikne na tlačidlo, ktorým sa proces objednávky ukončí.

2.5 Pri odoslaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho sa text zmluvy predávajúcim po uzavretí zmluvy uloží a po odoslaní objednávky zákazníkom sa odošle v textovej podobe (napr. E-mailom, faxom alebo listom) zákazníkovi. K ďalšiemu poskytovaniu textu zmluvy zo strany predávajúceho nedochádza. Pokiaľ si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil používateľský účet v internetovom obchode predávajúceho, údaje objednávky sa archivujú na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nim má bezplatný prístup prostredníctvom svojho používateľského účtu chráneného heslom poskytnutím zodpovedajúcich prihlasovacích údajov.

2.6 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník identifikovať možné chyby vstupu pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia prehľadávača, pomocou ktorej je zväčšené zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže svoje zadania opraviť v rámci procesu elektronického objednávania pomocou obvyklých funkcií klávesnice a myši, kým neklikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.

2.7 Pre uzavretie zmluvy je k dispozícii nemecký a anglický jazyk.

2.8 Spracovanie objednávky a kontakt sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávky. Zákazník musí zabezpečiť, aby ním uvedená e-mailová adresa uvedená pri spracovaní objednávky bola správna, aby bolo možné na túto adresu dostávať e-maily zaslané predávajúcim. Zákazník musí predovšetkým pri použití filtrov SPAM zabezpečiť, aby mohli byť doručené všetky e-maily odoslané predajcom alebo tretími stranami poverenými spracovaním objednávky.

3) Odstúpenie

3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v storno podmienkach predajcu.

3.3 Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nepatria do žiadneho členského štátu Európskej únie a ktorých jediné bydlisko a doručovacia adresa sú v čase uzavretia zmluvy mimo Európskej únie.

4) Ceny a platby

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Akékoľvek ďalšie náklady na doručenie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú uvedené osobitne v popise príslušného produktu.

4.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nenesie zodpovednosť a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. Poplatky za prevod, poplatky za kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. Clá). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov, ak sa dodávka neuskutoční do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutoční platbu z krajiny mimo Európskej únie.

4.3 Možnosti platby budú zákazníkovi oznámené v online obchode predávajúceho.

4.4 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

5) podmienky Prepravné

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na expedičnej trase na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená pri spracovaní objednávky predajcu. Odchylne od toho je pri výbere spôsobu platby PayPal rozhodujúca doručovacia adresa uložená zákazníkom v PayPal v čase platby.

5.2 Ak dôjde k zlyhaniu dodávky tovaru z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, nesie zákazník primerané náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ ide o náklady na dopravu, ak zákazník efektívne využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ ide o náklady na vrátenie, pokiaľ zákazník efektívne využije svoje právo na zrušenie, použijú sa ustanovenia uvedené v pravidlách zrušenia predajcu.

5.3 Vyzdvihnutie nie je možné z logistických dôvodov.

6) Výhrada vlastníctva

Ak predávajúci vopred, vyhradzuje si právo na vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Ak je zakúpená vec vadná, platia ustanovenia zákonnej zodpovednosti za vady.

7.2 Zákazník je vyzvaný k reklamácii u dodávateľa na dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave a o tom informovať predávajúceho. Ak zákazník nedodrží, nemá to žiadny vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

8) Rozhodné právo

8.1 Právo Spolkovej republiky Nemecko sa uplatňuje na všetky právne vzťahy medzi stranami s výnimkou zákonov o medzinárodnom nákupe hnuteľného tovaru. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba vtedy, ak sa poskytovaná ochrana nezruší záväznými ustanoveniami právneho poriadku štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

8.2 Ďalej, pokiaľ ide o zákonné právo na odstúpenie, táto voľba práva sa nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nepatria do žiadneho členského štátu Európskej únie a ktorých jediné bydlisko a doručovacia adresa sú v čase uzavretia zmluvy mimo Európskej únie.

9) Právomoc

Ak zákazník koná ako obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo osobitný fond podľa verejného práva so sídlom na území Spolkovej republiky Nemecko, výlučným miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je miesto podnikania predávajúceho. Ak sa zákazník nachádza mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, miesto podnikania predávajúceho je výlučným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, ak možno zmluvu alebo nároky zo zmluvy pripísať profesionálnej alebo obchodnej činnosti zákazníka. Vo vyššie uvedených prípadoch je však predávajúci v každom prípade oprávnený obrátiť sa na súd v mieste podnikania zákazníka.

10) Alternatívne riešenie sporov

10.1 Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online pod týmto odkazom: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv o online nákupe alebo poskytovaní služieb týkajúcich sa spotrebiteľa.

10.2 Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa postupu urovnávania sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.